Privacy policy

Privacy policy

MNA respecteert de privacy van de bezoekers van haar site. Om u op een zo duidelijk mogelijke manier te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, hebben we een privacy policy opgesteld waarin u alle nodige informatie kan vinden. Lees deze policy grondig door alvorens u informatie over uzelf verschaft.

Account

Om toegang te krijgen tot ons portfolio is het vereist om een account aan te maken op MNA.be of MNA.eu. Het is niet toegelaten om gebruik te maken van een account van iemand anders zonder toestemming. U bent dan ook zelf verantwoordelijk voor de activiteit die plaatsvind op uw account. Indien er toch gebruik wordt gemaakt van uw account zonder dat u hiervoor toestemming geven hebt moet u MNA hier direct van op de hoogte brengen.

Persoonsgegevens

Bij het aanmaken van een account zal er gevraagd worden om uw naam, voornaam, bedrijf, e-mail en telefoonnummer op te geven.

Uw e-mailadres zal niet worden getoond op onze site en zal niet aan derden worden verstrekt. De gevraagde gegevens zijn essentieel om u te kunnen identificeren en om optimaal te kunnen communiceren in het kader van onze activiteiten.

Door te surfen op onze site geeft u informatie vrij die onder meer om technische redenen tijdelijk door ons worden verzameld. Zoals vele sites maken we gebruik van “cookies” en verzamelen we bepaalde informatie wanneer uw browser toegang krijgt tot onze site.

MNA stelt deze gegevens onder geen beding ter beschikking aan derden, behalve:

  • Indien MNA daartoe wettelijk verplicht is.
  • Indien de gerechtelijke instanties of politiediensten hierom verzoeken.
  • Indien die derden door MNA worden ingeschakeld om de door jou opgedragen diensten te kunnen leveren.

In het uitzonderlijke geval waarin MNA van plan zou zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan organisaties waarmee MNA samenwerkt, zal steeds uw toestemming worden gevraagd.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschik u over een aantal rechten in verband met uw persoonsgegevens. Het inzagerecht verleent u het recht om inzage te krijgen in gegevens die door het webplatform worden verzameld. Het correctierecht verleent u de mogelijkheid om onvolledige of onnauwkeurige gegevens te verbeteren.

Persoonlijke pagina

Als gebruiker beschikt u over een persoonlijke pagina waar u uw gegevens, waaronder uw naam, voornaam, bedrijf, e-mail en telefoonnummer, kan aanpassen.

Logfiles

Het webplatform verzamelt ook informatie in logfiles (IP-adres, browsertype). Deze informatie wordt gebruikt voor trafiek- en profielanalyse. Hierin worden dus gegevens verzameld over de handelingen die u stelt op onze site.

Links

Onze site bevat links naar andere websites of naar andere informatie. Deze sites staan niet onder de controle van MNA. We zijn dan ook niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid en de manier waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaan. We raden u dan ook aan om ook de privacy policies van die sites te gaan bekijken.

Inschrijving nieuwsbrief/informatieve e-mails

MNA geeft u de mogelijkheid om u in het kader van haar activiteit gepaste informatie via e-mail te versturen. Bij goedkeuring zullen de door u opgegeven gegevens, waaronder uw achternaam, voornaam, bedrijf en e-mailadres, worden opgeslagen in onze database. Wanneer u deze e-mails niet meer wenst te ontvangen, dan kan u zich uitschrijven door gebruik te maken van de ‘uitschrijf-link’ die u kunt terugvinden in elke e-mail, of door een e-mail te sturen naar mna@mna.eu.

Beveiliging

Alle passende beveiligingsmaatregelen werden genomen om uw gegevens te beschermen tegen onder meer onverwachte vernietiging, toevallig verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang.

Toestemming

Voor MNA is het belangrijk dat onze bezoekers een duidelijk beeld krijgen van de manier waarop met hun persoonsgegevens wordt omgegaan. Het is belangrijk dat u goed geïnformeerd bent wanneer u uw toestemming verleent voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Indien u na het lezen van deze privacy policy beslist om persoonsgegevens aan ons te verstrekken, dan hebt u op een geïnformeerde wijze toegestemd tot het verwerken ervan voor de doeleinden die in deze policy zijn aangegeven.

Beëindigen account

U hebt steeds de mogelijkheid om uw account te verwijderen/beëindigen. Dit doet u door een e-mail te sturen naar mna@mna.eu met de vraag om uw account te verwijderen In dat geval zullen uw persoonsgegevens niet meer worden verwerkt.

Aanmelding bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De verwerking van persoonsgegevens door MNA is aangemeld bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel, België, www.privacy.fgov.be.

Wijzigingen aan het privacybeleid

Het is mogelijk dat in de toekomst wijzigingen zullen worden aangebracht aan dit privacybeleid. Het geamendeerde privacybeleid zal bekend gemaakt worden op de site van MNA en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking op de site. Ondanks MNA zal trachten enige verandering bekend te maken, raden we u toch aan om periodiek deze voorwaarden te herbekijken.

Terug